playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

                 เนื่องจากปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในชนบท เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จึงมีผู้ลงทะเบียนคนจนระบุว่ามีปัญหาดังกล่าวในปี ๒๕๔๗ ถึงกว่า ๔ ล้านคน สถาบันจึงได้ให้การสนับสนุนนขบวนองค์กรชุมชนทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ มีการจัดทำข้อมูลผู้เดือดร้อน ทำผังชุมชน ประวัติชุมชน  ฯลฯ แล้วนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพื้นที่ที่สามารถหาข้อยุติเรื่องที่ดินได้แล้วก็มีการวางแผนและผังการพัฒนาชุมชน

            โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๔ มีการสนับสนุนงบประมาณรวม ๒๕๙.๗ ล้านบาท เกิดกระบวนการทำงานเรื่องนี้ทั่วประเทศกว่า ๕๖๖ ตำบล ๒,๔๐๐ หมู่บ้าน ใน ๗๒ จังหวัด มีผู้เดือดร้อนเกี่ยวข้องกว่า ๖๔,๐๐๐ ครัวเรือน

  ในปี ๒๕๕๕   คณะกรรมการสถาบันฯได้อนุมติงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ และรัฐบาลอนุมัติงบประมาณสนับสุนนเพิ่มเติมอีก ๓๒๔ ล้านบาท โดยสนับสนุนพื้นที่ที่จะทำงานพัฒนาพื้นที่เต็มรูปแบบ ตำบลละไม่เกิน ๒ ล้าน เป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานต่อยอดการทำข้อมูลแล้ว มีกลไกการทำงาน มีการจัดทำข้อมูลพื้นที่ของตำบล (เต็มพื้นที่) สามารถยกระดับไปสู่การทำแผนพัฒนาตำบล (ผังตำบล) ในการแก้ไขปัญกาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากร การพัฒนาระบบการผลิต เป็นความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดกลไกการมีส่วนร่วมของคนในตำบลทุกระดับ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำข้อมูลที่ดินในพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มต้น ตำบลละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการเชื่อมโยงขบวนที่ดินในระดับชาติ ภาคและจังหวัด

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter