playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

การแก้ปัญหาที่ดินและบ้านมั่นคงชนบท

      ช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ ซึ่งมีการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของเครือข่ายองค์กรชุมชนในภาคต่างๆ มีการเสนอประเด็นเรื่องที่ดินในเกือบทุกภาค แต่ยังมีรูปแบบการจัดการไม่ชัดเจนนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อน ปี๒๕๔๖-๒๕๔๗ รัฐบาลในขณะนั้นให้มีการจดทะเบียนคนจนและจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.)ขึ้นมา และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านที่ดินขึ้นมาด้วยเพราะมีคนลงทะเบียนความเดือดร้อนเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัยกว่า ๔ ล้านคน ศตจ.ได้จัดตั้งศตจ.ภาคประชาชน(ศตจ.ปชช.)ในปี ๒๕๔๗ และเริ่มดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินโดยขบวนองค์กรชุมชนตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยการรวบรวมข้อมูลที่ดินและผู้เดือดร้อน ทำแผนที่ทำมือ ตรวจสอบยืนบันข้อมูล จัดทำประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและพัฒนาเป็นแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ผลการดำเนินการที่ผ่านมามีดังนี้

 


ภาค

พื้นที่เป้าหมาย

ความก้าวหน้า

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

ข้อมูลชุมชน
(หมู่บ้าน)

ข้อมูลครัวเรือน

๑:๔๐๐๐
GIS(หมู่บ้าน)

GISแปลงที่ดิน(แปลง)

ตะวันตก

๑๘

๘๘

๘๘

๑๒,๑๔๑

๖๖

๖,๖๑๑

ใต้

๑๔

๖๐

๑๑๓

๔๒๖

๔๒๖

๑๖,๑๑๕

๔๓

๖,๑๒๐

กลาง

๔๓

๑๓๔

๕๐๔

๓๒

NA

๑๔

NA

อีสาน

๑๙

๖๙

๑๓๕

๘๐๓

 ๑๗๔

NA

๑๘

๙ หมู่บ้าน

เหนือ

๑๕   

๘๑

๑๒๓

๓๔๕

๓๔๕

๒๓,๗๐๙

๑๔๐

๓๑,๒๗๕ แปลง

ตะวันออก

๑๕

๓๓

๑๘๓

๗๐

NA

-

รวม

๖๙

๒๗๓

๕๕๖

๒,๓๔๙

๑๑๓๕

๔๗,๙๖๕

๒๑๓

๔๔,๐๐๖ แปลง

      ในปี ๒๕๔๘ มีการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในชนบท หรือ บ้านมั่นคงในจังหวัด โดยใช้รูปบบการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยคล้ายบ้านมั่นคงที่ดำเนินการในเมือง ใช้งบประมาณดำเนินการ ๘๑.๑ ล้านบาท ผลการดำเนินการดังนี้

รายการ

กรุงเทพ ปริมณฑล ตะวันออก

กลางบน/ตะวันตก

เหนือ

ตะวันออก เฉียงเหนือ

ใต้

รวม

  จำนวนโครงการ

๑๐

๒๐

  จำนวนครัวเรือนเข้าร่วม

๑๕๐

๒๙๔

๑,๐๘๓

๒๐๐

๑๙๖

๑,๙๒๓

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter