playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 สรุปภาพรวมของโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
และที่อยู่อาศัยคนยากจนชนบท "โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา"

codi

โครงการแก้ไขปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัยพื้นที่สวนป่า อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
 ทำกินและที่อยู่อาศัยพื้นที่นำร่อง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
100
งบประมาณ
100 ,000
ประเภทที่ดิน
 -
ผู้ประสานงาน
 
โทรศัพท์
 
ภาพรวมโครงการ
เป็น พื้นที่ป่าสงวน 3,000 ไร่ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 ครัวเรือน ได้มีการปรับลดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการจากระดับจังหวัดเป็นระดับ ตำบล มีแผนทำงานจัดทำข้อมูลและประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ อบต. , อบจ.

 

โครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
 
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
100
งบประมาณ
100 ,000
ประเภทที่ดิน
 -
ผู้ประสานงาน
น.ส.สุคนธ์ทิพย์ รักแก้ว
โทรศัพท์
081- 8941255
ภาพรวมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 ครัวเรือน
ได้มีการปรับลดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการจากระดับจังหวัดเป็นระดับตำบล และอยู่ในระหว่างเจรจากับ สปก. กับพื้นที่สวนป่า
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter