playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 สรุปภาพรวมของโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
และที่อยู่อาศัยคนยากจนชนบท "ภาคใต้ 1 โครงการ"

  

 

โครงการฟื้นฟูที่รกร้างเพื่อปลูกปาล์มพรุช้างซ้ายต.ท่าเรือ จ.นครศรีธรรมราช
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
 
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
196
งบประมาณ
8,983,600
ประเภทที่ดิน
ดำเนินการต่อเนื่องจากกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ผู้ประสานงาน
นายเขียน บุญเต็ม ที่อยู่ 38/1 หมู่ 15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
086-2728765
ภาพรวมโครงการ
เพื่อ ใช้เป็นงบบริหารจัดการ มีการจัดทำรายละเอียดการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสหกรณ์ ระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น กรณีจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์จะต้องขายคืนให้สหกรณ์ และสหกรณ์นำไปจัดให้คนจนเท่านั้น
ความคืบหน้า
1. มีการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อจัดระบบสิทธิ์ที่ดินในนามสหกรณ์ เพื่อป้องกันระบบการเปลี่ยนมือที่ดิน
2. ผู้ว่า CEO สนับสนุนในเรื่องการปลูกปาล์มน้ำมันครอบครัวละ 20 ไร่
3. ทางสำนักงานที่ดินจังหวัด ได้ออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter