playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 สรุปภาพรวมของโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
และที่อยู่อาศัยคนยากจนชนบท "ภาคตะวันออก 2 โครงการ"

codi

โครงการบ้านมั่นคงชนบท ต.ดอนยอ จ.นครนายก
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
 7
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
100
งบประมาณ
6,100,000
ประเภทที่ดิน
ขอใช้ที่ดินรัฐในการจัดทำโครงการ
ผู้ประสานงาน
\นายเชาวลิต ภูมี
ที่อยู่ 65 หมู่ 5 ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
โทรศัพท์
086-1518626
ภาพรวมโครงการ
     อยู่ระหว่างการการประสานขอใช้ที่ดินจาก สปก. จำนวน 375 ไร่ โดยด้มีการจัดทำผังแบ่งแปลงทำผังพัฒนาสาธารณูปโภค แผนพัฒนากลุ่มองค์กร รูปแบบสหกรณ์ ระบบกลุ่มย่อย แผนงานด้านการจัดการบริหาร และการประสาน อบต. เบื้องต้น เพื่อสนับสนุนระบบน้ำ ไฟฟ้า ถนน ปลูกป่าชุมชนในที่ส่วนกลาง
ความคืบหน้า
1. มีการจัดกระบวนการเพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองผู้เดือดร้อนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนปัญหาเรื่องที่ดินทำกินประมาณ 700 ราย
2. มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อสวัสดิการของสมาชิก
3. ปรับพื้นที่โครงการ และชาวบ้านได้ลงแรงแบ่งแปลงที่ดินเองอย่างคร่าว ๆ
4 . ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานการขออนุญาตการใช้ที่ดินจากหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง

 

โครงการบ้านมั่นคงชนบท ต.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
17
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
50
งบประมาณ
3,050,000
ประเภทที่ดิน
จัดซื้อที่ดินเอกชน
ผู้ประสานงาน
1. นายสุรเชษฐ์ อุยสกุล
2. นายวิโรจน์ สงค์ประเทศ
โทรศัพท์
086-3155379
086-1396108
ภาพรวมโครงการ

เป็นการจัดซื้อที่ดินเอกชนจำนวน 135 ไร่ไร่ละ 20,000.- บาท ได้รับการสนับสนุนการปรับคุณภาพดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งเมล็ดถั่วเขียว , ปุ๋ยยูเรียและลงตรวจสอบคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง อบต. สนับสนุนงบพัฒนาสาธารณูปโภคทุกด้านกลุ่มผู้เดือดร้อนยังไม่เข้มแข็งมากนัก เนื่องจากกลุ่มคนจนอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น รวมกลุ่มออมทรัพย์ ทำบัญชีครัวเรือน มีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ย ฯลฯ
 

มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวในพื้นที่
 

ความคืบหน้า

1. มีการอบรมเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ

2. มีการจัดตั้งออมทรัพย์ และการทำบัญชีของแต่ละครอบครัว ฯลฯ คณะกรรมการบริหารโครงการมีตัวแทนจากสมาชิกผู้รับประโยชน์ในโครงการเป็นแกนนำ ในการขับเคลื่อนงาน อบต. ผู้แทนหน่วยงานระดับอำเภอ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมาชิก

3. หลังจากปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ชาวบ้านได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาท

4. ชาวบ้านได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวในโครงการ จำนวน 52 หลังคาเรือน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter