playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 สรุปภาพรวมของโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
และที่อยู่อาศัยคนยากจนชนบท "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โครงการ"

codi

โครงการบ้านมั่นคงชนบท ต.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
 
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
50
งบประมาณ
9,150,000
ประเภทที่ดิน
ขอใช้ที่ดินรัฐในการจัดทำโครงการ
ผู้ประสานงาน
น.ส.สมจิตร์ ลาคำ
นายโชคชัย สมันตรัฐ
ที่อยู่ 45 หมู่ 11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
081-0713461
081-7254460
ภาพรวมโครงการ
เป็น ที่ดิน สปก. ยึดคืนจากเอกชน แบ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง 200 ไร่พื้นที่ชุมชน 3,700 ไร่ ซึ่งได้กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องนิคมเศรษฐกิจพอเพียงมีความร่วมมือสนับสนุนจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาสาธารณูปโภคและอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบน้ำเพื่อเกษตร ถนนในโครงการ อบรมความรู้ด้านการทำเพาะปลูกพืชไร้สารพิษ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวในโครงการฯ จำนวน 86 หลังคาเรือน มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการชุมชน

 

2. โครงการหมู่บ้านพัฒนาความมั่นคงชนบท ต.ม่วงหวาน จ.ขอนแก่น
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
8
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
60
งบประมาณ
1,633,050
ประเภทที่ดิน
ขอใช้ที่ดินรัฐในการจัดทำโครงการ
ผู้ประสานงาน
นางบัวลอย แสงโพธิ์
ที่อยู่ 104 หมู่ 3 บ.โนนศรีสวัสดิ์ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์
 -
ภาพรวมโครงการ
มีการเสนอแผนการคัดเลือกกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน 50 ครัวเรือนจากทั้งหมด 433 ครัวเรือน โดยเสนอใช้ที่ดินในเขตนิคมอุบลรัตน์มาจัดเป็นที่อยู่อาศัยครัวเรือนละ 2 งาน ที่ทำกิน 3 ไร่ วางแผนการพัฒนาอาชีพ เลี้ยงวัว ปลูกผักปลอดสารพิษ และได้ขอเช่าที่นิคมฯ จำนวน 2 แปลง แบ่งเป็นแปลงที่ 1 จำนวน 12 ไร่ แปลงที่ 2 จำนวน 9 ไร่ รวม 21 ไร่ อัตราค่าเช่าไร่ละ 200 บาทต่อปี
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter