playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 สรุปภาพรวมของโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
และที่อยู่อาศัยคนยากจนชนบท "ภาคเหนือ 7 จังหวัด"

1. โครงการบ้านมั่นคงชนบท ต.ศรีสะเกษ จ.น่าน
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
14
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
116 ขยายเป็น 127 ครัวเรือน
12 หมู่บ้าน
งบประมาณ
7,076,000
ประเภทที่ดิน
ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ผู้ประสานงาน
นางจินลักษณ์ ยะตั๋น ที่อยู่ 24 ม. 4 ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
โทรศัพท์
089-4352930
ภาพรวมโครงการ
เป็น ผลจากการทำแผนแม่บทชุมชน โดยจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านให้กับผู้เดือดร้อน 116 ครัวเรือน ขยายเป็น 127 ครัวเรือน มีความคืบหน้า
1. ได้ก่อสร้างบ้านให้แก่สมาชิกผู้รบประโยชน์ โดยกล่มผู้เดือดร้อนเป็นหลักในการบริหารจัดการทุกเรื่อง
2 . มีการขยายกิจการออมทรัพย์ จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.   มีการสำรวจแปลงที่ดินทั้งตำบลจำนวน 1,500 แปลง และได้มีการออกโฉนดชุมชนให้กับชาวบ้านเพื่อแสดงสิทธิของตน

 

2. โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยเครือข่ายคนจน ต.บัวใหญ่ จ.น่าน
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
8
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
60
งบประมาณ
3,600,000
ประเภทที่ดิน
ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ผู้ประสานงาน
นางฑิฆัมพร กองสอน  ที่อยู่ 82 ม. 8 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
โทรศัพท์
081-8841423
ภาพรวมโครงการ
เป็น โครงการที่ต่อเนื่องจากกระบวนการการจัดทำแผนแม่บทชุมชนของ ต.ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน โดยได้นำข้อมูลผู้จดทะเบียนปัญหาที่อยู่อาศัย 155 ครัวเรือน และเวทีชาวบ้าน มาร่วมกันดูจัดตั้งเป็นเครือข่ายคนจน ต.บัวใหญ่ โดยแยกเป็นผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย/ไม่มีที่ดินทำกิน 60 ครัวเรือน

 

3. โครงการบ้านมั่นคงชนบท ต.บ้านต๋อม จ.พะเยา
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
1
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
20
งบประมาณ
1,220,000
ประเภทที่ดิน
จัดซื้อที่ดินเอกชน(เป็นที่ดินนส. 3 ก. 2 แปลง)
ผู้ประสานงาน
นายป้อมเพชร กาพึง  ที่อยู่ 80 ม. 5 บ.ต๋อมดง ต.บ้านต๋อม อ.เมือง
โทรศัพท์
089-0859664
ภาพรวมโครงการ

กลุ่ม เกษตรกรรมทางเลือกบ้านต๋อมเป็นผู้ดำเนินโครงการโดยร่วมกันกลั่นกรองข้อมูลคน จนที่จดทะเบียนคนจนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ครอบครัว จัดซื้อที่ดินเป็นที่ดิน นส. 3 ก. 2 แปลง 13 ไร่ และที่ส่วนเกินที่ไม่มีเอกสาร 5 ไร่ พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร ความคืบหน้า

1 . มีการจัดซื้อที่ดินเอกชน มีการวางแผนการใช้ที่ดินโดยจัดสรรให้แก่สมาชิกเฉลี่ยครอบครัวละ 1 ไร่ 40 ตารางวา พื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนรวมประกอบด้วยแหล่งน้ำ 1 ไร่ พื้นที่ส่วนกลางและถนน 1 ไร่ 2 งาน ที่ทำการผลิตรวม 3 ไร่ ทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 800,000 บาท ไปจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อทำการเกษตรทั้งเครือข่าย ( 150 ครัวเรือน) และมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรเพื่อการจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ชุมชน

2. สมาชิกได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวจำนวน 5 หลัง มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อสวัสดิการของสมาชิก ปัจจุบันมีเงินออม 20,000 บาท

 

4. โครงการการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน ต.ศรีเตี้ย จ.ลำพูน
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
3
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
บ้านศรีเตี้ย 200 ครัวเรือน , บ้านศรีเจริญ 200 ครัวเรือน และบ้านศรีลาภรณ์ 140 ครัวเรือน
รวม 540 ครัวเรือน
งบประมาณ
1,960,300
ประเภทที่ดิน
พื้นที่เอกชนที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
ผู้ประสานงาน

นายธนา ยะโสภา ที่อยู่ 270 หมู่ 6 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

โทรศัพท์

086-9156779

ภาพรวมโครงการ
ใช้ที่ดินเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์มาจากการกว้านซื้อและนำไปจำนองธนาคารและ เป็นหนี้ NPL ปล่อยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าชาวบ้านจึงเข้าใช้ประโยชน์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 540 ครัวเรือน

 

5. โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัยบ้านแม่ละนา ต.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
1 ( บ้านแม่ละนา)
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
41
งบประมาณ
1,235,200
ประเภทที่ดิน
พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม
ผู้ประสานงาน
นายชรินทร์ จรรยาไพจิตร   ที่อยู่ 63 ม. 1 บ้านแม่ละนา  ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
นายจำรูญ วงค์จันทร์
นางไพรศาล พุทธพันธ์
โทรศัพท์
085-7088817
081-0326755
ภาพรวมโครงการ
จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อเดือนกันยายน 2548 พื้นที่ของบ้านแม่ละนา ได้รับผลกระทบจากภาวะแผ่นดินถล่มและน้ำท่วม บ้านเรือนได้รับความเสียหาย/บางส่วนตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยประมาณ 41 ครัวเรือน รวมทั้งพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายมีดินโคลนมาทับไม่สามารถทำนาได้ ประมาณ 174 ไร่ และได้มีการประสานงานกับทาง อบต.ปางมะผ้า เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน และได้มีการจัดทำระเบียบ ” การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินและทรัพยากร ” เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ไว้ด้วย

 

6. โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัยบ้านยางหลวง ต.ท่าผา จ.เชียงใหม่
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
 
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
65
งบประมาณ
3,911,000
ประเภทที่ดิน
พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม
ผู้ประสานงาน
นายเจนณรงค์ บุญเทียม   ที่อยู่ 160 ม. 6 บ้านยางหลวง   ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
นายมานัตร์ กุลนันท์
นายกาพย์คำ นิปุณะ
โทรศัพท์
086-1809476
081-0226828
ภาพรวมโครงการ
เพื่อ ใช้เป็นงบในการปรับที่ดินก่อสร้างบ้าน พัฒนาสาธารณูปโภค พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงเมื่อเดือนกันยายน 2545 และ 13 กันยายน 2549 ส่งผลให้บ้านเรือนของชาวบ้าน ประมาณ 98 ครัวเรือน จาก 195 ครัวเรือน ต้องประสบภัยรุนแรงทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน ไร่นา และสัตว์เลี้ยง กลุ่มชาวบ้าน ได้มีการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศตจ.อ.แม่แจ่ม สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการคืนพื้นที่เดิมที่มีการถือ ครองเดิมให้กับทาง ส.ป.ก. และอยู่ระหว่างการประสานงานที่จะให้ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ออกเอกสารสิทธิ์ จาก ส.ป.ก. 4-01 เป็น ส.ป.ก. 4-01 ช. และในการถือครองกรรมสิทธิ์เป็นการถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน ซึ่งผู้เดือดร้อนจากเดิมที่มีผู้เดือดร้อนถึง 98 ราย ปัจจุบันมี 65 ราย

 

7. โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยคนจนชนบท บ้านโป่ง ต.แม่แฝก จ.เชียงใหม่
หัวข้อ
รายละเอียด
พื้นที่เป้าหมาย(หมู่บ้าน)
1
ผู้รับประโยชน์ ( ครัวเรือน)
75
งบประมาณ
508,069
ประเภทที่ดิน
พื้นที่เอกชนที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
ผู้ประสานงาน
นายดิเรก กองเงิน   ทีอยู่ 51 ม. 2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
081-9519746
ภาพรวมโครงการ
เพื่อ ใช้สร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อชีวิตและจำเป็นต่อการเกษตรในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา ชาวบ้านขาดแคลนในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย จึงได้ร่วมกันเข้าทำกินและใช้ประโยชน์ จำนวน 75 ครัวเรือน ในที่ดินที่นายทุนครอบครองและปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่า ( NPL ) โดยใช้หลักการจัดที่ดินโดยชุมชน และได้มีการแบ่งแปลงที่ดินให้แต่ละครอบครัวเข้าทำการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังขาดระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า ชาวบ้านจึงมีการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันทราย ในการติดตั้งกระแสไฟฟ้าในชุมชน
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter