พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: รายงานความคืบหน้าโครงการ
ฮิต: 1219

ความคืบหน้าการดำเนินการตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน 2551ในช่วงเดือน ตุลาคม 2551

1. การส่งเสริมการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบล

หลังจากที่ได้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศแล้วจำนวน 1,070 ตำบลครอบคลุมทุกจังหวัด  ปัจจุบัน การขยายการส่งเสริมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ยังอยู่ในระหว่างการกำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของสภา องค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ ใหม่ต่อไป ดังนั้น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน ในระยะต่อไป ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว และการส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายใหม่ในปี 2552 จำนวน 500 แห่ง จึงจะได้มีการจัดการสัมมนาระดับชาติสภาองค์กรชุมชน ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยคาดว่าจะมีผู้แทนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดละไม่เกิน 5 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลตามที่ได้รับการเสนอรายชื่อ จากการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้วจังหวัดละ 2 คน สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งมาจากที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลเลือกกันเอง จังหวัดละ 1 คน ประธาน/รองประธาน/เลขา/กลไกคณะทำงานจังหวัด รวมถึงคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประมาณ 400 คน
 
2. การเชื่อมโยงกับสภาพัฒนาการเมือง  

เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมและสัมมนาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองทั้ง 120 คน โดยมีสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกกันเองในการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กร ชุมชนตำบลทั้ง 76 จังหวัดเข้าร่วม       ณ โรงแรมมิราเคลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร และโรงแรมเดอะไซน์ จังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้ ในการประชุมสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ได้มีการพิจารณาวาระสำคัญในการเลือกประธาน และรองประธานสภาพัฒนาการเมือง รวมถึงเลือกคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองและคณะกรรมการชุด ต่างๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแผนพัฒนาการเมืองฉบับสมบูรณ์ และแผนแม่บทพัฒนาการเมือง พร้อมทั้งมอบหมายให้มีคณะกรรมการทบทวนแผน และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2552 เพื่อศึกษาเนื้อหารายละเอียดในแผนพัฒนาการเมือง รวมถึงยกร่างแผนปฏิบัติการ เสนอให้สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองพิจารณาในการ ประชุมครั้งต่อไป ซึ่งกำหนดไว้ในระหว่างวันที่  3-4 พฤศจิกายน 2551 นี้

นอกจากการประชุมตามวาระดังกล่าว สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ยังได้จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มต่างๆ ดังนั้น เพื่อแสดงออกถึงบทบาทและจุดยืนของสภาพัฒนาการเมือง จึงได้มีการออกแถลงการณ์  (คำร้องขอต่อมโนสำนึกของพลเมืองไทยทุกคน) จัดแถลงข่าว รวมถึงมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ร่วมระหว่างสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง และสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน

ในส่วนของการสัมมนาสมาชิกฯ ซึ่งได้จัดช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2551 นั้น มีเป้าหมายให้สมาชิกเข้าใจในเจตนารมณ์ ความสำคัญ บทบาทและวิธีการทำงานของสภาพัฒนาการเมืองในการสร้างการเมืองภาคพลเมือง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเมือง รวมถึงนำเสนอความคิดและประสบการณ์ในการสร้างการเมืองสมานฉันท์ โดยเชิญผู้มีประสบการณ์จากพื้นที่รูปธรรมตามภูมิภาคต่างๆ มาแลกเปลี่ยน

จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณอุดหนุนการขับเคลื่อนงานแก่สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองแต่ละจังหวัดๆ ละ 50,000 บาท โดยทางสถาบันพระปกเกล้าจะจัดทำความร่วมมือโดยตรงกับสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองในแต่ละจังหวัด 
 
3.  การหารือแนวทางการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนของผู้บริหาร อปท.

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและสภาองค์กรชุมชน ตำบล โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนกรมการปกครองท้องถิ่นและผู้แทน พอช. จำนวน 38 คน โดยได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการสนับสนุนงานพัฒนาของชุมชน/องค์กรชุมชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม เช่น การสนับสนุนด้านบุคคลากร อุปกรณ์ สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม การประสานแผนงานร่วมกัน และการออกข้อบังคับของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการหารือในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชน ตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของระบบการทำงานและการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสภาองค์กร ชุมชนตำบล ตามมาตรา 22 และ 29 แห่ง พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน

นายเจริญ กาศโอสถ นายก อบต.บ้านกาศ จังหวัดแพร่ ให้ความเห็นว่า “การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกาศ ไม่ใช่รูปแบบการทำงานใหม่ เนื่องจากตำบลบ้านกาศมีการประชุมผู้นำ ชาวบ้านและ ผู้นำกลุ่มต่างๆ ร่วมกันมานานหลายปีแล้ว การให้งบประมาณสนับสนุนทำไปแล้วหลายเรื่อง เช่นการอุดหนุนเงินทุนให้กลุ่มถั่วเหลือง การเกิดสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกาศ จึงเป็นการรองรับการทำงานของกลุ่มต่างๆ ในตำบลในการประสานการทำงานกับ อบต. ได้ดีขึ้น และการให้เงินสนับสนุนแก่กลุ่มที่ร่วมจัดตั้งสภาฯ ก็ไม่มีข้อกังขา จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย”

ส่วนนายสมหมาย บาดาล นายก อบต. คลองทับจันทร์ จังหวัดสระแก้ว ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สภาองค์กรชุมชนตำบลได้ช่วยในการจัดทำแผนของ อบต. ให้ครอบคลุมขึ้น เพราะคลองทับจันทร์ระบุให้แผนพัฒนาของตำบลต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กร ชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภออรัญญประเทศเพื่อ ประสานการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ ในอำเภอด้วย ส่วนการอุดหนุนงบประมาณนั้น ใช้หลัก ‘เอาปัญหานำหน้า เงินตราตามหลัง’ การทำงานจึงไม่มีข้อติดขัดใดๆ เนื่องจากมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกันได้ดี”

ทางด้านนางกานดาพร ไชยปากดี นายก อบต. บึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ได้ ให้ความเห็นต่อการสนับสนุนงานว่า “ที่ผ่านมาตำบลบึงโขงหลงได้มีการร่วมมือทำงานกันมาก่อน ในลักษณะของเครือข่าย ที่มีการทำงานมาหลายด้านเช่น การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง การฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น มานานจนเกิดเป็นเครือข่ายและมีกองทุนระดับตำบล ซึ่งกองทุนนั้นได้ปรับเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน การเข้ามาทำงานเป็นผู้บริหารของท้องถิ่น แม้จะมีบทบาทหน้าที่และแนวทางการทำงานที่ต้องตามหลักเกณฑ์ แต่กับการสนับสนุนการทำงานของชาวบ้านนั้น ได้ดึงเอาพี่น้องในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและใช้บทบาทของนายกไปเชื่อมโยงกับ อบต.อื่น หน่วยงานอื่น เช่น ธนาคาร เป็นต้น

ในช่วงท้ายได้มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณและอาจจะออกเป็น ระเบียบข้อบังคับของกรมส่งเสริมการปกครอง โดยจะได้นำเข้าที่ประชุมของคณะทำงานประสานสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราช บัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งไปแล้ว โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบภารกิจนโยบายและแผน เป็นประธานคณะทำงาน และจะจัดทำเป็นแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการของสภาองค์กรชุมชนตำบล ต่อไป

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter