playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

รายงานความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชนบทประจำเดือน กันยายน 2558


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบท ปี 2554 – 2558

โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ได้รับจัดสรรการสนับสนุนงบประมาณจากงบกองทุน พอช. ในปี 2554 จำนวน 100,000,000 บาท และจากรัฐบาลปี 2555 จำนวน 324,844,000.-บาท ปี 2556 จำนวน  322,844,000.-บาท  ปี 2557 จำนวน  61,063,900.-บาท ปี 2558 จำนวน 61,063,900.- บาท รวมทั้งสิ้น 869,815,800 บาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินและเชื่อมโยงกระบวนการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณที่ดินชนบทแยกตามปีงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554

งบประมาณปี 2554 วงเงิน 100,000,000 บาท ได้อนุมัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดิน  ศูนย์เรียนรู้/การพัฒนาองค์ความรู้  การพัฒนาเชื่อมโยงขบวนที่ดิน  สนับสนุนภาคีงบบริหารจัดการติดตามประเมินผล  และ สนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนาขบวนที่ดินของสำนักงานภาค รวมทั้งสิ้น 95,197,290.-บาท เบิกจ่ายรวม 91,770,064.25 บาท  มีงบประมาณคงเหลือ 4,802,710 บาท นำไปจัดกรอบและอนุมัติในปีต่อไปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555

งบประมาณปี 2555 รับมาจากรัฐวงเงิน 324,844,000.-บาท หักเข้ากองทุน 10% จำนวน 32,484,400.- บาท โอนไปโครงการฟื้นฟูชุมชนประสบภัยพิบัติ 44,180,743.- บาท คงเหลือ 248,178,857.-บาท  ได้อนุมัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดิน  ศูนย์เรียนรู้/การพัฒนาองค์ความรู้  การพัฒนาเชื่อมโยงขบวนที่ดิน  สนับสนุนภาคีงบบริหารจัดการติดตามประเมินผล  และ สนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนาขบวนที่ดินของสำนักงานภาค รวมทั้งสิ้น  135,869,648.00 บาท เบิกจ่ายรวม 133,186,438.17  บาท  มีงบประมาณคงเหลือ  112,309,209.- บาท โดยโอนรหัสงบประมาณไปรวมกับปี 2556และอนุมัติในปีต่อไป

ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

งบประมาณปี 2556 ยอดยกมาจากปี 2555 จำนวน 112,309,209.- บาทและรับมาจากรัฐวงเงิน 322,844,000.-บาท หักเข้ากองทุน 10% จำนวน 32,284,400.- บาท คงเหลือ 290,559,600.-บาท รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 402,868,809 บาท  ได้อนุมัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดิน  ศูนย์เรียนรู้/การพัฒนาองค์ความรู้  การพัฒนาเชื่อมโยงขบวนที่ดิน  สนับสนุนภาคีงบบริหารจัดการติดตามประเมินผล  และ สนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนาขบวนที่ดินของสำนักงานภาค รวมทั้งสิ้น    364,253,962.00 บาท เบิกจ่ายรวม 334,103,063.-บาท  มีงบประมาณคงเหลือ  38,614,847.- บาท นำไปจัดกรอบและอนุมัติในปีต่อไปสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบท

จำแนกเป็นรายภาคดังนี้


วันที่เบิกจ่าย: 01/10/2554 -30/09/2558     ปีงบประมาณ : 2556   สถานะโครงการ : ดำเนินการ

report sapa 25581028 1

ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557

งบประมาณปี 2557 รับมาจากรัฐวงเงิน 61,063,900.-บาท หักเข้ากองทุน 10% จำนวน 6,106,390.- บาท คงเหลือ 54,957,510.-บาท ได้อนุมัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดิน  ศูนย์เรียนรู้/การพัฒนาองค์ความรู้  การพัฒนาเชื่อมโยงขบวนที่ดิน  สนับสนุนภาคีงบบริหารจัดการติดตามประเมินผล  และ สนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนาขบวนที่ดินของสำนักงานภาค รวมทั้งสิ้น    37,627,500.-บาท เบิกจ่ายรวม 20,685,000.-บาท  มีงบประมาณคงเหลือ  17,330,010.- บาท นำไปจัดกรอบและอนุมัติในปีต่อไปสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบท จำแนกเป็นรายภาคดังนี้
วันที่เบิกจ่าย: 01/10/2556 -30/09/2558   ปีงบประมาณ : 2557   สถานะโครงการ : ดำเนินการ

 

report sapa 25581028 2

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter