playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เพื่อต้องการสร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดินสำหรับการอยู่อาศัย และสร้างการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย การพัฒนาองค์กร และชุมชนด้านอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ ให้เชื่อมโยงกันในชุมชนแออัดเดิม โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายตามลักษณะปัญหา ความต้องการ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความยินยอมพร้อมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชน เจ้าของที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักสำคัญที่องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก และเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญ โดยมีเป้าหมายโครงการบ้านมั่นคง คือ

 

 

1) ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ แผนงานโครงการอยู่บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน (Demand Driven) โดยชุมชนมีการรวมกลุ่ม จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน ดำเนินงานบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การออมทรัพย์ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการงานก่อสร้าง การจัดการที่ดิน เป็นต้น

2) เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครอบคลุมชุมชนทั้งหมดของเมือง มีการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อน และใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการแก้ปัญหาเชิงรุก จัดทำแผน แนวทาง และรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย ตามสภาพปัญหาของชุมชน และแผนการพัฒนาของเมือง

3) เป็นกระบวนการทำงานและการจัดการร่วมระหว่างชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกลไกการทำงานร่วมกันเป็น "คณะกรรมการเมือง" ซึ่งประกอบด้วย เทศบาล ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น และ หน่วยงานระดับจังหวัด มีบทบาทในการพัฒนาแผนการพัฒนาชุมชนแออัดและการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของเมือง สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน รวมถึงการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาของชุมชน

4) ให้ชุมชนดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงของชุมชนแออัดที่มีอยู่ไปพร้อม ๆ กับการจัดระบบชุมชนใหม่ ทั้งด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโครงสร้างทางสังคม ระบบเศรษฐกิจการเงินถึงระดับครอบครัว ตลอดจนระบบการดูแลทางสังคมร่วมกัน

5) เชื่อมโยงชุมชน เป็นเครือข่ายทำงานร่วมกับท้องถิ่น

 

กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั้งเมือง

KKT.jpg

 

 

6) แนวทางการกระจายระบบการบริหารจัดการให้ชุมชนและเมืองเป็นแกนหลัก เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการและดูแลร่วมกันระหว่าง ชุมชน เครือข่าย และเมือง นำไปสู่การจัดระบบการติดตามพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของชุมชนร่วมกันโดยกระบวนการของชุมชน เครือข่าย และเมือง

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter