playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

กลไกสำคัญในการดำเนินงาน

 1. ขบวนการองค์กรชุมชน

          องค์กรชุมชนทั้งระดับชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน จะเป็นกลไกหลักในการทำงานและการจัดการ ทั้งนี้เพราะชุมชนเป็นเจ้าของปัญหาและรู้ความต้องการของตนเอง  และมีพลังอย่างหลากหลาย เช่น การออมทรัพย์ ช่างชุมชน เป็นต้น


2. คณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงระดับเมือง 
 
          เป็นกลไกที่เห็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง มีองค์ประกอบของชุมชนที่ประสบปัญหาหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล เจ้าของที่ดิน สถาบันการศึกษา มีบทบาทในการกำหนดทิศทาง วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง สนับสนุนการทำงานขององค์กรงชุมชนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและเมือง เป็นกลไกกลางในการปนะสานงานเพื่อการพัฒนา แก้ไขปัญหา และปรสานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนองค์กรชุมชน

ความสัมพันธ์ของกลไกการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง
 

q75

รูปแบบการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั้งเมือง

q76

โครงสร้างสำนักงานโครงการบ้านมั่นคง

ระบบความสัมพันธ์ของงานพื้นที่และงานบ้านมั่นคงภาค โดยให้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (area base)

structureBMK01.JPG

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter