playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

แผนการดำเนินงานประจำปี 2553
สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง

แผนการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงระยะต่อไปเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552- กันยายน 2553  แบ่งแยกได้หลายประเด็นดังนี้

 • การส่งเสริมขบวนองค์กรชุมชน  การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการปฏิบัติงานของขบวนองค์กรชุมชน  เพื่อ

สนับสนุนให้เกิดเวทีวิเคราะห์แลกเปลี่ยน/ระดับเมือง  ทั้งเวทีเมืองระดับภาค  และกิจกรรมของเครือข่าย

แผนการทำงานการส่งเสริมขบวนองค์กรชุมชน

แผนการทำงาน

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

2

3

4

ต.ค-ธ.ค 52

ม.ค-มี.ค 53

เม.ย-มิ.ย 53

ต.ค –ก.ย 53

1.เวทีระดับเมือง/ระดับภาค

- ทำความเข้าใจร่วมกันให้เห็นแนวคิดทิศทาง/เป้าหมายการทำงานร่วมกัน
-เกิดแผนลงไปจัดตั้งระดับเมืองและได้ทีมทำงาน

 

 

 

 

2.  พัฒนาทีม สอช.

พัฒนาทีม/สร้างเครือข่าย

 

 

 

 

3.การจัดตั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับเมือง

- ลงพื้นที่จัดตั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับเมือง
(ดำเนินการพร้อมกันทุกภาค)

 

 

 

 

4.การส่งเสริมด้านกิจกรรมให้แต่ละเครือข่ายในเมือง

การส่งเสริมด้านสวัสดิการ/กองทุน/สภาฯ

 

 

 

5.การสรุปและติดตามผลการทำงาน

-สรุป/ติดตาม/ประเมินผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การประชาสัมพันธ์(Events)

 

 

 

 


 • กองทุน/คุณภาพขององค์กรปี พ.ศ. 2553
    ในประเด็นต่างๆ  ดังนี้
   • สร้างหลักสูตรทุนชุมชน(เข้มข้น) 1 ปี
   • ถอดองค์ความรู้เดิม
   • งานรับรองสถานภาพขององค์กร/สภาองค์กรชุมชน/ที่ดิน(เชื่อมโยง)
   • กองทุน  3,000 ล้านบาท

 

แผนการทำงาน

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.พัฒนาแกนนำยุทธศาสตร์กองทุนชุมชน (50 คน/ภาค)

1.ทำร่วมชาวบ้าน/หน่วยงาน จนท. แต่เน้น  สอช.

ระยะเวลาการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละภาค

2.ยกระดับองค์ความรู้ ปักธงกองทุนระดับเมือง

2.ทำเป็นชุดทำทั้งกระบวนการ

     - พัฒนาคน/องค์ความรู้

     - พัฒนายกระดับกลุ่ม/องค์กร

     - เบิกจ่าย/นิติกรรมต่างๆ

     - กองทุนระดับเมือง/ภาค/ชาติ

    -  เชื่อมโยงกลุ่มอื่นๆ

     - กระบวนการติดตามสอบทาน

3.กองทุนเมืองเป็นเนื้อเดียวกันกับสวัสดิการชุมชน

3.ต้องมีทีมกลางเชื่อมโยงชาวบ้านเจ้าหน้าที่

4.ต้องเกิดกองทุนภาคประชาชน (เมือง ภาค ชาติ)

4.ต้องมีการหนุนเสริมช่วยกันระหว่างภาค

5.กองทุนเมืองเชื่อมองค์กรอื่นๆในเมือง (ไม่เฉพาะแต่บ้านมั่นคง)

5.สอช.ต้องมีงบประมาณขับเคลื่อนของตนเอง

 • งานเมือง/ชนบท (ที่ดิน)
   • งานข้อมูล  ได้แก่  การทำฐานข้อมูล  ระบบจัดเก็บเอกสารทั้งหมด  และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ชุดองค์ความรู้  ในการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ที่ดิน  ข้อมูลสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างการใช้ที่ดินในประเทศไทย  และถอดกระบวนการทำงานที่ดินสลัม  4  ภาค
   • การสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน
   • บทบาททีมงาน
   • ภาระหน้างาน  ได้แก่  ลงพื้นที่  เลขานุการ  สนับสนุนขบวน  ข้อมูล  ประสานงาน

 

แผนการทำงาน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

2

3

4

ต.ค- ธ.ค.

ม.ค. มี.ค.

เม.ย -มิ.ย

ต.ค. –ก.ย

1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- สอช. 1 เดือน/ครั้ง
- เจ้าหน้าที่ 2 เดือน/ครั้ง

x

x

x

x

ส่วนกลาง

2. จัดการเชื่อมโยงงาน ชนบท/เมือง

จัดเวทีเชื่อมโยง ภาค/จังหวัด/ส่วนกลาง

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ภาค/ส่วนกลาง

3. จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานงานที่ดิน

 

- หารือเจ้าหน้าที่ภาค เพื่อจัดการระบบข้อมูลร่วมกัน
- มีการอัพเดทข้อมูล

 

 

 

 

ทีมข้อมูลภาค/ส่วนบ้านมั่นคง/งานที่ดิน

4. งานพื้นที่รูปธรรม

 

- วิเคราะห์ วางระบบชุมชน/ระดับตำบล 30 ตำบล
- จัดระบบการแก้ไขปัญหา

 

 

 

 

ทีมภาค/ส่วนกลาง/สถาปนิก

5. Events

- ยกระดับพื้นที่รูปธรรม
- เสนอนโยบายแนวทางรวม

 

 

 

 

บ้านมั่นคง/ทีมชาวบ้าน

6. งานประสานนโยบาย

 

- ประสานงานร่วมกับท้องถิ่น
- ระดับนโยบาย (รัฐบาล/กระทรวง) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ทีมบ้านมั่นคงภาค/ส่วนกลาง/ทีมชาวบ้าน

 • การแก้ปัญหาทั้งเมือง   เริ่มแก้ปัญหาจากชุมชนที่มีความพร้อมเริ่มแก้ปัญหาจากชุมชนที่พร้อม เพื่อเป็น

การกระตุ้นและสร้างรูปธรรม ควรกำหนดแผนการทำงานเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อให้ต่อเนื่องเป็นการแก้ปัญหาทั้งเมือง ตลอดทั้งการสร้างความเข้าใจของหน่วยงาน/ชุมชน  นิยามการแก้ปัญหาทั้งเมืองจากการประเมินของแต่ละภาค มีดังนั้น

 • ทำทุกกลุ่ม ทุกระดับ  แก้ทุกปัญหา
 • ต้องทำงานกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในเมือง ไม่ใช่เฉพาะบ้านมั่นคง
 • เริ่มสร้างการรวมกลุ่มระหว่างชนชั้นกลาง และชนชั้นรากหญ้าในชุมชน
 • การทำทั้งเมือง ต้องเห็นกระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเมือง
 • การแบ่งระดับของเมือง ควรแบ่งให้น้ำหนักความสำคัญ
 • องค์ประกอบของเมืองเล็กเมืองใหญ่ต่างกัน ความซับซ้อนต่างกัน ทำให้วิธีการทำงานต่างกัน แต่ต้องมีทิศทาง เป้าหมาย แผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • แผนการสร้างระบบความสัมพันธ์ปี 53  ทั้งในส่วนของทีมปก.สนับสนุน ภูมิภาค  ส่วนกลางและ

ระบบการทำงาน

 • การทำงานเป็นทีม
 • เชื่อมโยงข้อมูลภาค  และส่วนกลาง
 • มีการบริหารจัดการที่ดี
 • การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานทุกส่วน/หน่วยงาน

แผนการทำงาน

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

2

3

4

ต.ค- ธ.ค

ม.ค- มี.ค

เม.ย –มิ.ย

ต.ค –ก.ย

สร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่าง

1. การเรียนรู้งานในบทบาทและเนื้อหา

 

 

 

 

 

2. การถ่ายทอดข้อมูลระหว่างทีมทำงานโดยใช้ "ข้อมูล "

 

 

 

 

 

3.การใช้เวทีจังหวัดเพื่อรับรู้เนื้องาน/รายงานสถานการณ์แต่ละประเด็น

 

 

 

 

 

4.ใช้พื้นที่สร้างกิจกรรม

 

 

 

 

 

5.จัดรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจเพื่อสร้างความรู้สึกร่วม

x

x

x

x

**** แต่ละพื้นที่มีการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานแตกต่างกันออกไป   ขึ้นอยู่กับพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แยกเป็นภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
1) ภาคใต้  เรื่องงานกองทุนและที่ดิน สุราษฎร์/ชุมพร/ระนอง ภูเก็ต/พังงา/กระบี่/นครฯ

 • เชิงพื้นที่  ทีมงานบ้านมั่นคง  แบ่งออกเป็นเขต  8 จังหวัด  ได้แก่   สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ระนอง  ภูเก็ต  พังงา  กระบี่  และนครศรีธรรมราช  และเขต  9 +โครงการสันติสุข 7  จังหวัด ได้แก่  ตรัง พัทลุง สตูล  สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

-     งานบ้านมั่นคง (พัฒนาโครงการ/สอบทาน/เบิกจ่าย/งานข้อมูล)

 • งานกองทุน (พัฒนาชุมชนระดับเมือง)
 • งานสวัสดิการ
 •  ขบวนเมือง (สภาสหพันธ์องค์กรคนจนแห่งชาติ หรือสอช.)
 • เชิงประเด็น  ที่ดินเมืองและชนบท
 • ที่ดินเมือง
 • กองทุนเมือง
 • โครงการสันติสุข...บ้านมั่นคง  และที่ดิน

การจัดขบวน

 • จัดขบวนชุมชนตามเขต (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
 • แกนนำหนุนช่วยเสริมกันมากขึ้น
 • สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนขบวนในระดับเขต
 • แผนปฏิบัติการในระดับเขต
 • งบประมาณ (สันติสุขและโครงการบ้านมั่นคง)
 • ภาคเหนือ   ดำเนินการแก้ปัญหากันทั้งเมืองทั้งเขตพื้นที่ภาคเหนือบน  และเหนือล่าง 
 • เหนือบน  (8  จังหวัด)  ได้แก่  เชียงราย  เชียงใหม่  ลำพูน แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  น่าน  ตาก  และแพร่
 • เหนือล่าง (7 จังหวัด)  ได้แก่  พิษณุโลก  พิจิตร  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  ตาก  กำแพงเพชร  และอุตรดิตถ์

ระดับเมือง  แก้ปัญหาทั้งเมือง

 •  การแก้ไขปัญหาทั้งเมือง
 •  ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชนเมือง

  - เกิดกองทุนระดับเมือง
- จัดระบบสวัสดิการทุกเมือง
- มีทีมทำงานขบวนชุมชนระดับเมือง
ระดับจังหวัด

 •  เกิดเครือข่ายชุมชนเมือง ระดับจังหวัด
 •  เชื่อมโยงองค์กรขบวนชุมชนประเด็นงานอื่น ๆ ในระดับจังหวัด
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แบ่งออกเป็น 3  ส่วน  ได้แก่   อีสานเหนือ  อีสานบน  และ

อีสานใต้  แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  ดังนี้
-  ที่ดิน
-  สวัสดิการ
-  ศูนย์เรียนรู้
-  ขบวนช่าง
-  สภาองค์กรชุมชน
-  สภาสหพันธ์พัฒนาองค์กรคนจนแห่งชาติ(สอช. )
-  กองทุน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter